Používame cookies

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info

 

Ochrana osobných údajov, mlčanlivosť

 1. Realitná kancelária sa zaväzuje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zachovávať mlčanlivosť o všetkých jej poskytnutých osobných údajoch, chrániť ich pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním.
 2. Realitná kancelária je oprávnená na spracovanie a uchovanie osobných údajov (meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu; obchodné meno, sídlo/ miesto podnikania, IČO, DIČ, prípadne údaje o štatutárnom orgáne, resp. osobe oprávnenej konať za spoločnosť/ fyzickú osobu podnikateľa) uvedených v Dohode, a to za účelom poskytovania Služieb, predovšetkým uzatvorenia a plnenia Dohody, jej zmeny alebo ukončenia, vyúčtovania Odmeny alebo prípadných ďalších Nákladov, evidencie pohľadávok a podávania informácií Klientovi.
 3. Realitná kancelária je oprávnená spracovávať a uchovávať osobné údaje v zmysle Čl. XII. ods. 1. VOP počas doby trvania platného zmluvného vzťahu Klienta s Realitnou kanceláriou, ako aj po jeho skončení, ak je to potrebné na vyúčtovanie, úhradu, evidenciu a vymáhanie pohľadávok, alebo na splnenie iných povinností, uložených zákonom.
 4. V súvislosti s Dôvernými informáciami, sprístupnenými druhej strane, sa každá zmluvná strana zaväzuje:
  a) počas trvania Dohody, ako aj po jej ukončení, zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek Dôverných informáciách a tieto informácie nereprodukovať a neposkytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať;
  b) sprístupňovať Dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
 5. Klient podpisom Dohody vyslovuje svoj súhlas s tým, že Realitná kancelária bude spracovávať jeho osobné údaje za účelom plnenia povinností alebo uplatnenia zákonných práv Realitnej kancelárie zodpovednej za spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 6. Klient podpisom Dohody tiež udeľuje Realitnej kancelárii svoj súhlas s uchovávaním osobných údajov v rozsahu danom VOP, ako aj za účelom ich poskytnutia tretím stranám, ak je to potrebné pre poskytovanie Služieb alebo evidenciu a vymáhanie pohľadávok za poskytnuté Služby. Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným Realitnej kancelárii.
 7. Podpisom Dohody udeľuje Klient Realitnej kancelárii súhlas na uvádzanie svojho mena a priezviska, obce (v ktorej má trvalý pobyt) pri fyzických osobách/obchodného mena, obce (v ktorej má sídlo) pri právnických osobách alebo fyzických osobách – podnikateľoch, a svojho loga/ značky za účelom ich použitia ako referencie pri marketingových aktivitách Realitnej kancelárii alebo spoločnosti REFISTAV – TRADE, s. r. o.